תקנון האתר

להלן תנאי השימוש באתר citytabu.org.il (להלן: האתר):

1. תכולה – ההוראות המפורטות בתנאי השימוש (להלן: התקנון) חלות על כל מי שעושה שימוש באתר: גולש, מבקר או משתמש בכל צורה שהיא באתר (להלן: משתמש). הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך על הודעה מראש.

2. על המשתמש באתר לקרוא ולהבין תקנון זה היטב לפני השימוש באתר. בעצם השימוש באתר מאשר המשתמש כי קרא את התקנון בעיון והבין את כל סעיפיו. במידה שקיימות אי בהירויות לגבי סעיף או סעיפים מהתקנון, ניתן לפנות להנהלת האתר בדוא"ל info@planti.co.il

3. אתר זה מספק מידע כללי בנושא תכנון, בניה ואדריכלות ונושאים נוספים לתועלת הציבור. מידע זה המתפרסם באתר אינו מיועד להחליף ייעוץ מקצועי או לעודד ביצוע פעולות כלשהן ע"י מי שאינו מקצועי או מוסמך לבצען. המידע המפורסם באתר מובא (כמו שהוא) , לא נערכה לגביו בדיקה ואין מנהל האתר ו/או בעליו (להלן: הנהלת האתר) אחראים לדיוק, עדכנות ונכונות הפרטים המופיעים בו וכן אין בו משום הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות לגבי נכונותו ו/או עדכניותו ו/או כל דבר אחר. אין להסתמך בשום צורה על המידע המפורסם באתר. הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם בשל הסתמכות על המידע המפורסם באתר זה.

3.1 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או לשנות ו/או להוסיף על ו/או לגרוע מ תכני האתר והמידע המוציע בו ותהיה רשאית לעשות כן מעת לעת על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

4. ייתכן כי באתר יובא מידע אודות נותני שירותים שונים (להלן: נותני שירותים) כגון בנקים למשכנתאות, חברות קבלניות, אדריכלים, מהנדסים וכיוצא באלו. בנוסף לכך ייתכן כי באתר יופיעו קישורים שונים המפנים אל אתרים של ספקי שירות ו/או מידע ו/או אתרים אחרים ברשת. אין לראות בקישורים ו/או מידע זה המתפרסם באתר משום המלצה על שירות כלשהו ו/או ספק שירות כלשהו וכן אין לראות בקישורים ובמידע משום התחייבות לאיכות שירותים שיסופקו ע"י ספק שירותים. בנוסף לכך אין לראות במידע ובקישורים ראיה לנכונות המידע המופיע באתרים אחרים ברשת ו/או עמידתם בסטנדרטים כלשהם לרבות שמירה על זכויות יוצרים.

5.פניות שיופנו אל האתר באמצעות מייל או טופס יצירת קשר ואשר יהיו רלוונטיות לנותן שירותים מסויים (אחד או יותר) ע"פ תחום התמחותו, תועברנה ישירות ע"י מנהל האתר לאותו נותן שירותים לצורך מתן מענה קונקרטי ומקצועי לפונה/משתמש. ייתכן גם כי אותו נותן שירותים לא מופיע באתר או שאין קישור מהאתר לדף שלו אולם הוא נמצא כרלוונטי לנושא הפניה. למשתמש ו/או למי מטעמו לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם העברת הפרטים לנותן השירותים.

5.1 היחסים בין הנהלת האתר לבין נותני השירותים – נותני השירותים המוזכרים באתר אינם בבעלותם המלאה או החלקית של הנהלת האתר ו/או מי מטעמם ואין להנהלת האתר שליטה על הפעילות המבוצעת על ידם ו/או איכות השירות והמוצרים המסופקים על ידם. ההתקשרות (באם תהיה כזו) בין המשתמש לבין נותני השירותים הנה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש ולמשתמש ו/או למי מטעמו לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם ההתקשרות עם ספקי השירותים המוזכרים באתר.

6. פירסום באתר – באתר מופיעות פרסומות שונות. אין להנהלת האתר שליטה על תוכן הפירסומים והנהלת האתר אינה אחראית לנכונותם ו/או איכות השירות ו/או אופי הפעילות של ספקי השירותים ו/או המוצרים המופיעים בפרסומות והפירסום באתר אינו מהווה משום מצג ו/או המלצה ו/או ראיה ו/או טענה באשר לנשואי הפירסומות השונות. המשתמש או מי מטעמו יהיה אחראי באופן בלעדי לכל עיסקה או התקשרות שיבצע בקשר עם הפירסומות באתר ולא יבוא הוא או מי מטעמו בטענה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר בקשר לכל עיסקה או התקשרות שיבצע בקשר עם הפירסומות באתר.

7. אבטחה ופרטיות – הנהלת האתר משתמשת בשיטות ואמצעים מתקדמים לשם הגנה על מידע שימסר (באם ימסר) ע"י המשתמשים באתר (להלן: מידע פרטי). הנהלת האתר רשאית לשנות את השיטות והאמצעים לאבטחת המידע על פי שיקול דעתה בכל עת שתמצא לנכון לעשות כן וללא הודעה מראש.

7.1 הנהלת האתר תנקוט באמצעים סבירים על מנת להגן ולשמור על המידע הפרטי. הנהלת האתר תהיה רשאית לפנות בכתב או בטלפון לגבי מבצעים, חידושים, מוצרים מענינים וכל נושא רלוונטי אחר, אל המשתמשים שיבחרו להשאיר פרטי התקשרות באתר.

7.2 משתמש באתר, בהשאירו פרטים אישיים לצורך קבלת הצעות ממפרסמים הנו מאשר לאותם מפרסמים או מי מטעמם לפנות אל המשתמש בדואר אלקטרוני, בטלפון, בדואר או בכל צורה סבירה אחרת בקשר עם השירותים ו/או המוצרים לגביהם התעניין המשתמש.

7.3 באתר מותקנות מערכות פירסום וסטטיסטיקה שונות וכן מערכות נוספות. ייתכן כי מערכות אלו יאספו מידע ממחשב המשתמש וכן ישתלו קבצים שונים בדפדפן המשתמש ובפרט קבצי עוגיה (cookie).

8. הגבלת אחריות: הנהלת האתר תהיה פטורה מכל אחריות לנזק אם וככל שיגרם למשתמש בגין הסתמכות על המידע המופיע באתר לרבות פירסומות וקישורים לאתרים צד שלישי' (להלן: אתרי צד ג'). בנוסף לכך, הנהלת האתר אינה אחראית לטיב ואיכות השירותים ו/או המוצרים הניתנים ע"י נותני השירותים ואתרי צד ג' לרבות באשר לאיכות ואופי השירותים, סוג השירותים, תיאור המוצר, מועד מתן השירותים והמוצרים וכל נושא אחר הקשור בנותני השירותים ולא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש בקשר עם התקשרות עם נותני השירותים המופיעים באתר.

8.1 הנהלת האתר אינה מתחייבת לזמינות האתר מכל מקום שהוא ובכל עת שהיא ותהיה פטורה מאחריות לכל נזק שייגרם בקשר אי זמינות האתר, תולעים, ווירוסים, בעיות תקשורת, בעיות תשתית באתר ו/או באתרי ספקי השירותים ו/או באתרים אליהם מפנים קישורים מתוך האתר ו/או בכל אתר אחר.

8.2 הנהלת האתר אינה מתחייבת כי השרת עליו מאוחסן האתר יהיה נקי מוירוסים ו/או רוגלות ו/או כל אלמנט זר אחר אשר עלול לפגוע במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המתשמש.

8.3 הנהלת האתר לא תהיה אחראית לתכנים המופיעים באתרי נותני השירותים ו/או אתרי צד ג', נכונותם, נושא זכויות היוצרים וכל נושא אחר הקשור באתרים אלו.

9. זכויות יוצרים – כל זכויות היוצרים הבלעדיות בתכנים המופיעים באתר לרבות טקסטים, תמונות, סידורם, אירגונם והמידע האצור בו, שייכות להנהלת האתר ומגנות ע"י חוק זכויות יוצרים. אין להעתיק ו/או לעשות שימוש בתכני האתר, מקצתם ו/או כולם ו/או כל חלק מתכני האתר לבכל אמצעי שהוא מבלי לקבל רשות מראש ובכתב מהנהלת האתר.

10. הנהלת האתר ממליצה להעזר בשירותיהם של בעלי מקצוע מוסמכים בכל תחום: אדריכל, מהנדס, קבלן ביצוע, בנקאי משכנתאות וכיו"ב בכל פעולה ולא להסתמך על ידע אישי, ידע נרכש, ידע שרכשתם באתר זה וכיו"ב.

 

על ידי גלישה באתר ו/או ביצוע כל שימוש אחר באתר הנך מאשר כי קראת בעיון את התקנון על כל סעיפיו, הבנת את הוראותיו במלואן ואתה מסכים לכל הוראותיו במלואן.

 

בברכה,

הנהלת האתר.